موبونیوز

تگ داغ شدن گوشی

جلوگیری از داغ شدن گوشی

جلوگیری از داغ شدن گوشی

 داغ شدن گوشی گرما، گرم شدن و افزایش دما، بحرانیه که توی همه ی ابعاد ما رو با خودش درگیر کرده و زندگی ما رو تحت تاثیر قرار داده. از گرم شدن کره ی...